XXIX OGÓLNOPOLSKIE BIEGI im. ks. STANISŁAWA BRZÓSKI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMPREZY pn.: XXIX OGÓLNOPOLSKIE BIEGI im. ks. STANISŁAWA BRZÓSKI POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JAROSŁAWA STAWIARSKIEGO ORAZ RADY I BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW w ramach cyklu imprez „NASZ REGION – ŁUKÓW BIEGA”

Impreza organizowana jest w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie p.n. 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

8. Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/ seniorów.

      1. ORGANIZATOR

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21 – 400 Łuków, tel. 25 798 23 89, 515 137 778, e–mail: imprezy@osir.lukow.pl, www.osir.lukow.pl
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, e–mail: snr-lukow@wp.pl

2. CEL

 • Uczczenie pamięci ks. Stanisława Brzóski.
 • Budowanie postaw patriotycznych.
 • Pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych.
 • Wzrost poczucia wartości narodowej.
 • Promocja regionu lubelskiego w tym: Ziemi Łukowskiej, Rezerwatu Jata, Miasta Łuków, Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”.
 • Popularyzacja sportu, w tym: biegania oraz nordic walking wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

3. TERMIN, MIEJSCE

 • Termin: 3 września 2023 r. (niedziela).
 • Biuro zawodów: Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa 5, Łuków, w godz. 8:30-10:15.
 • Start: Rezerwat Jata – (zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na linię startu przez organizatora).
 • Trasa: drogi leśne, grobla przy Zalewie „Zimna Woda”.
 • Meta: Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” (przy molo).
 • Mapka z trasą biegu: dostępna na stronie www.osir.lukow.pl, | Facebook, SSK Nasz Region | Facebook

4. CHARAKTERYSTYKA BIEGU

 • Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa nie posiada atestu.
 • Trasa przebiegać będzie drogami leśnymi, oznaczonymi na czas trwania imprezy.
 • Dystans trasy będzie oznaczony co 1 kilometr od startu do mety.
 • Na trasie biegu będą się znajdowały punkty z wodą.

5. PROGRAM

 • godz. 10:30 – wyjazd autokaru z Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” do Rezerwatu Jata.
 • godz. 11:00 – uroczystości pod pomnikiem ks. St. Brzóski i oficjalne otwarcie.
 • godz. 11:40 – start OPEN Kobiety i Mężczyźni – Bieg 10 km – Rezerwat „Jata”.
 • godz. 11:50 – start OPEN Kobiety i Mężczyźni, Młodzież do lat 15, Nordic Walking 5 km – Rezerwat „Jata”.
 • godz. 12:00 – start Niepełnosprawni – biegi 2 km – Rezerwat „Jata”.
 • od godz. 12:30 – piknik biegowy – Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”.
 • ok. godz. 13:00 – dekoracje zwycięzców – Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”.

6. KATEGORIE I DYSTANS

 • OPEN Kobiety – 10 km: w tym: I kat.: 18 – 29 lat; II kat.: 30 – 40 lat; III kat.: powyżej 40 lat.
 • OPEN Mężczyźni – 10 km: w tym: I kat.: 18-29 lat; II kat.: 30-39 lat; III kat.: 40-49 lat; IV kat.: 50- 60 lat; V kat.: powyżej 60 lat.
 • OPEN Kobiety – 5 km.
 • OPEN Mężczyźni – 5 km.
 • Młodzież do lat 15 – 5 km:

w tym: Dziewczęta; Chłopcy.

 • Niepełnosprawni Biegi – 2 km.
 • Nordic Walking – 5 km:

w tym: Kobiety; Mężczyźni; Niepełnosprawni.

7. PAKIET STARTOWY

 • Każdemu zawodnikowi z numerem startowym przysługuje pakiet startowy,
 • Pakiet startowy wydawany będzie zawodnikowi przed biegiem w sekretariacie zawodów.

8. UCZESTNICTWO

 • Impreza ma charakter otwarty. Organizator ustala limit zawodników na 250 osób.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w dniu 3.09.2023 r. w godz. 8:30 – 10:15. Podczas weryfikacji wszyscy zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku podania niezgodnego adresu zamieszkania uczestnik biegu dopłaca różnicę wpisowego określoną w punkcie 11B.
 • W przypadku wątpliwości pracowników biura zawodów do stanu zdrowia lub trzeźwości zawodnika decyzję o dopuszczeniu do biegu podejmuje organizator po konsultacji z osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie medyczne biegu.
 • Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Zawodnicy od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają się na własny koszt.

9. ZGŁOSZENIA do dnia 23.08.2023 r. (środa):

 • Opłatę za bieg można wnieść przez stronę zapisów www.dostartu.pl:
https://dostartu.pl/XXIX-ogolnopolskie-biegi-im-ks-stanislawa-brzoski-v9464

Dowodem opłaty jest pojawienie się potwierdzenia przy nazwisku zawodnika na liście zapisanych.

 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

10. WPISOWE:

A. do dnia 23.08.2023 r.

 • OPEN – 45,00 zł.
 • Mieszkańcy miasta Łuków – 25,00 zł.
 • Młodzież do lat 15 – 10,00 zł.
 • Zawodnicy, dokonują wpłaty wpisowego do 3 dni kalendarzowych od terminu zapisu.
 • Zawodnicy, którzy nie dokonają wpłaty w terminie określonym jak wyżej będą sukcesywnie usuwani z listy zapisanych.

B. po dniu 23.08.2023 r.:

 • OPEN – 60,00 zł
 • Mieszkańcy miasta Łuków – 50,00 zł;
 • Młodzież do lat 15 – 20,00 zł

11. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • I – III miejsce klasyfikacja główna w kategorii OPEN Mężczyźni – dystans 10 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – III miejsce klasyfikacja główna w kategorii OPEN Kobiety – dystans 10 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – III miejsce klasyfikacja główna w kategorii OPEN Mężczyźni – dystans 5 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – III miejsce klasyfikacja główna w kategorii OPEN Kobiety – dystans 5 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – miejsce klasyfikacja w kategoriach wiekowych Mężczyźni/Kobiety – dystans 10 km, puchary, dyplomy, nagrody.
 • II – III miejsce klasyfikacja w kategoriach wiekowych Mężczyźni/Kobiety – dystans 10 km: dyplomy, nagrody.
 • I – III – miejsce klasyfikacja w kategorii Młodzież do lat 15 Dziewczęta – dystans 5 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – III – miejsce klasyfikacja w kategorii Młodzież do lat 15 Chłopcy – dystans 5 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – III – miejsce klasyfikacja w kategorii Niepełnosprawni Biegi – dystans 2 km: puchary, dyplomy, nagrody
 • I – III – miejsce klasyfikacja w kategorii Nordic Walking Kobiety – dystans 5 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – III – miejsce klasyfikacja w kategorii Nordic Walking Mężczyźni – dystans 5 km: puchary, dyplomy, nagrody.
 • I – III – miejsce klasyfikacja w kategorii Nordic Walking Niepełnosprawni: 5 km – puchary, dyplomy, nagrody.
 • Klasyfikacja dla zawodników z Łukowa: Najlepsza Łukowianka, Najlepszy Łukowianin na dystansie 10 km – dyplomy, nagrody.
 • Nagrody w klasyfikacji głównej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.
 • Każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal.
 • Wśród wszystkich zawodników zostaną rozlosowane nagrody.

Jakość i ilość nagród uwarunkowana jest od środków pozyskanych od sponsorów.

12. BADANIA LEKARSKIE:

 1. Obowiązują aktualne badania lekarskie.
 2. Uczestnicy biegów muszą przed zawodami złożyć w biurze kserokopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu zawodach.
 3. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Brak zgody i oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.
 4. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego zawodnicy pełnoletni nie posiadający zaświadczenia lekarskiego składają w biurze zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Brak podpisanego oświadczenia jest równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.
 5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
 2. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez Organizatora
 3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Zawodników obowiązuje stosowny ubiór i zachowanie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.
 6. Odebranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 7. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poleceń Policji oraz służb technicznych Organizatora biegu.
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie: jedna – karetka medyczna poruszać się będzie za kolumną zawodników, druga karetka medyczna stacjonować będzie na mecie imprezy.
 9. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Protesty należy składać w dniu imprezy do Sędziego Głównego do 30 min. od chwili ogłoszenia wyników.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
 12. W kategorii Nordic Walking obowiązują przepisy Polskiej Federacji Nordic Walking.
 13. W kategorii biegi obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 14. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji
  w/w imprezy. Dane te będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
  Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
 15. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. w Łukowie,
  ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.
 16. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 17. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu lub godzin imprezy ze względu na warunki atmosferyczne (np. burza).
 18. Organizator może zmienić trasę biegu w przypadku wydania przez służby leśne zakazu wstępu do lasu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu.
 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 21. Sprawy sporne rozpatruje Organizator oraz Sędzia.

Szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 506 643 863; e-mail: snr-lukow@wp.pl

Skip to content