REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTÓW WĘDKARSKICH ZLOKALIZOWANYCH NA ZBIORNIKU WODNYM "ZIMNA WODA"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem pomostu wędkarskiego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89.
 2. Pomost nr 1 przeznaczony jest do korzystania dla osób z ograniczoną sprawnością fizyczną.

§2. Zasady korzystania 

 1. Korzystający z pomostu wędkarskiego mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Korzystanie z pomostu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Pomost przeznaczony jest do wędkowania.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z pomostu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do:
  ⦁ zachowania ciszy i spokoju,
  ⦁ przestrzegania porządku i czystości,
  ⦁ poszanowania obiektów i urządzeń,
  ⦁ przestrzegania znaków i innych oznaczeń,
  ⦁ kulturalnego zachowania i stosowania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pomostu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren pomostu.
 8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Administrator ma prawo do zamknięcia lub ograniczenia korzystania z pomostów, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze technicznym lub sanitarnym oraz w przypadku wprowadzenia zakazu lub ograniczenia z korzystania z tego typu obiektów aktem prawnym wydanym przed odpowiedni organ władzy publicznej.

§3. Zakazy

 1. Podczas korzystania z pomostów obowiązuje zakaz:
  ⦁ wstępu osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających lub psychotropowych;
  ⦁ wnoszenia, posiadania lub spożywania na terenie pomostu napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub psychotropowych;
  ⦁ wnoszenia przedmiotów i substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników;
  ⦁ wnoszenia i używania substancji brudzących, żrących oraz takich, które mogą trwale zanieczyścić pomost;
  ⦁ biegania, popychania, wpychania do wody, oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników pomostu;
  ⦁ wjeżdżania na teren pomostu jakimikolwiek pojazdami, w tym rowerami, motorowerami, motocyklami, quadami, hulajnogami oraz jazdy na rolkach i deskorolkach;
  ⦁ wszczynania fałszywych alarmów;
  ⦁ wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów;
  ⦁ wprowadzania zwierząt;
  ⦁ używania otwartego ognia na pomoście oraz w jego sąsiedztwie;
  ⦁ skakania z pomostu do wody;
  ⦁ zanieczyszczania pomostu, terenu wokół pomostu oraz wody;
  ⦁ ingerowania w konstrukcję pomostu;
 2. Na terenie pomostu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów.

§4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112, administratora kompleksu tel. 609 654 888.
 2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej  www.zimnawoda.lukow.pl

KIEDY W ZIMNEJ WODZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content