REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU REKREACYJNEGO "ZIMNA WODA"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej w Łukowie stanowi własność Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17.
 2. Administratorem kompleksu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89.
 3. Kompleks jest ogólnodostępnym miejscem do rekreacji i aktywnego wypoczynku.
 4. W skład Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” wchodzą:
  ⦁ Centrum Animacji Lokalnej,
  ⦁ obszar wodny,
  ⦁ kąpielisko strzeżone,
  ⦁ pomosty spacerowe z trybuną widokową,
  ⦁ wyciąg nart wodnych,
  ⦁ wypożyczalnia sprzętu do wyciągu nart wodnych,
  ⦁ wypożyczalnia sprzętu wodnego,
  ⦁ pomosty wędkarskie,
  ⦁ wiata grillowania,
  ⦁ boisko do piłki nożnej,
  ⦁ boisko do koszykówki,
  ⦁ boisko do badmintona,
  ⦁ boiska do gry w siatkówkę,
  ⦁ boisko do gry w bule,
  ⦁ stoły do gry w tenisa,
  ⦁ stoły do gry w szachy,
  ⦁ siłownie zewnętrzne,
  ⦁ plac zabaw,
  ⦁ toalety publiczne,
  ⦁ przebieralnie,
  ⦁ deszczochrony,
  ⦁ prysznice zewnętrzne,
  ⦁ wiaty przystankowe,
  ⦁ ścieżka pieszo – rowerowa,
  ⦁ akcent dekoracyjny: Zimna Woda”,
  zwane dalej obiektami.
 5. Każdy obiekt winien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 6. Wstęp na teren kompleksu jest bezpłatny. Odpłatność za korzystanie z poszczególnych obiektów określają obowiązujące cenniki.
 7. Kompleks objęty jest systemem monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.
 8. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kompleksu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Kompleks Rekreacyjnego „Zimna Woda” dostępny jest we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę z uszanowaniem ciszy nocnej trwającej od 22.00 do 6.00.

§2. Zasady korzystania 

 1. Korzystający z kompleksu mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Korzystanie z kompleksu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Osoby przebywające na terenie kompleksu obowiązane są stosować się do poleceń służb ratowniczych i pracowników obsługi obiektów.
 4. W okresie letnim na terenie kompleksu funkcjonuje kąpielisko z obsługą ratowniczą.
 5. Użytkowników kompleksu zobowiązuje się do korzystania z obiektów a także znajdujących się na jego terenie sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych uszkodzeniach lub wadach.
 6. W przypadku korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie kompleksu należy bezwzględnie przestrzegać znajdujących się na terenie regulaminów oraz stosować się do wszelkich oznakowań.
 7. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do niezwłocznego informowania odpowiednich służb ratunkowych, administracyjnych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających.
 8. Spożywanie alkoholu na terenie kompleksu dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

§3. Zakazy

 1. Korzystającym z Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” zabrania się:
  ⦁ kąpieli poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  ⦁ używania w wodzie środków piorących i higieny osobistej;
  ⦁ zaśmiecania terenu, pomostów i tafli wody;
  ⦁ wprowadzania zwierząt na pomosty, plażę oraz do wody, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych;
  ⦁ kąpieli psów w zalewie;
  ⦁ wprowadzania rowerów i innych pojazdów na pomost;
  ⦁ skoków do wody z pomostów;
  ⦁ zakłócania spokoju, odpoczynku i bezpieczeństwa innych użytkowników terenu;
  ⦁ korzystania ze sprzętu pływającego w strefie kąpieliska oraz strefie wyciągu nart wodnych;
  ⦁ parkowania i wjazdu pojazdami mechanicznymi poza strefy do tego wyznaczone;
  ⦁ organizowania imprez, handlu, zbiórek pieniężnych, rzeczowych lub świadczenia innych usług;
  ⦁ samowolnego umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń;
  ⦁ niszczenia drzew, krzewów, trawników;
  ⦁ używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach zalewu.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z kompleksu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112, administratora kompleksu tel. 609 654 888.
 2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej www.zimnawoda.lukow.pl
KIEDY W ZIMNEJ WIDZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content