DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji – OBIEKT REKREACYJNY “ZIMNA WODA.
Data publikacji strony internetowej: 2021-06-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-18
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z  ustawą  z  dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  • strona jest respansywna
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor OSiR Marek Żurawski.
E-mail: dyrektor@osir.lukow.pl
Telefon: 25 798 23 89
Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa przy czym  powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, wnoszący żądanie może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
KOMPLEKS REKREACYJNY “ZIMNA WODA”
ul. Wypoczynkowa 5
Teren Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda zapewnia warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Podstawowe ciągi komunikacyjne posiadają parametry (rodzaj nawierzchni, gabaryty, spadki) uwzględniające wymagania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i umożliwiają dostęp do wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie kompleksu:
1. stanowiska parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych – w ilości 10 stanowisk;
2. dostęp do pomostów poprzez terenowe pochylnie (w tym jeden pomost dla wędkarzy), a ich gabaryty i konstrukcja pokładu umożliwiają poruszanie się i manewrowanie wózkiem inwalidzkim;
3. zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych do zespołu boisk sportowych i miejsc ze stołami do gier, miejsca na ognisko i wiat do grillowania, siłowni na wolnym powietrzu, które wyposażone są w część urządzeń dostosowanych do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich;
4. na obiekcie występują utwardzone ścieżki piesze i rowerowe;
5. toalety dostępne i dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
KIEDY W ZIMNEJ WIDZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content