REGULAMIN WYCIĄGU NART WODNYCH I WAKEBOARDU

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem wyciągu nart wodnych i wakeboardu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89.

§2. Zasady korzystania 

  1. Każda osoba korzystająca z wyciągu (zwana dalej użytkownikiem) ma obowiązek zapoznania się i stosowania się do przepisów niniejszego regulaminu.
  2. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą i w obecności opiekunów prawnych po złożeniu oświadczenia (Załącznik nr 1).
  3. Nie zaleca się korzystania z wyciągu osobom:
   – kontuzjowanym,
   – z chorobami układu ruchowego,
   – wadami serca,
   – chorym na epilepsję,
   – kobietom w ciąży,
   – z innymi przeciwskazaniami lekarskimi.
  4. Godziny funkcjonowania wyciągu określa oddzielne Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  5. Godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych, organizacji imprez oraz zawodów, przeprowadzania prac serwisowych itp.
  6. Zakup biletu i rozpoczęcie korzystania z wyciągu oznacza akceptację oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu.
  7. Korzystanie z wyciągu odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  8. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
  9. Korzystanie z wyciągu następuje według kolejności zgłoszenia się na miejsce startowe.
  10. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi wyciągu.
  11. Trasa wyciągu liczy 680 m i ma kształt prostokąta.
  12. Jednocześnie z wyciągu może korzystać maksymalnie 9 osób, zaczepionych poprzez linki holownicze do liny wyciągu.
  13. Lina wyciągu osiąga prędkość od 1 km/h do 60 km/h.
  14. Na wyciągu obowiązuje nakaz noszenia kasku oraz kamizelki asekuracyjnej.
  15. Przed rozpoczęciem jazdy użytkownik ma obowiązek dokładnie dopasować i sprawdzić sprzęt, kask oraz kamizelkę asekuracyjną.
  16. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać wyłącznie w rękach. Zabronione jest zaczepianie uchwytu o inne części ciała.
  17. Podczas jazdy każdy korzystający ma obowiązek:
   – zachować bezpieczny tor jazdy,
   – wszelkie ewolucje wykonywać w sposób bezpieczny dla siebie i innych korzystających,
   – zwracać uwagę na osobę jadącą przed lub znajdującą się w wodzie po upadku,
   – przerwać jazdę w przypadku ryzyka zderzenia z inną osobą.
  18. Po upadku należy natychmiast puścić uchwyt, odpiąć sprzęt i zachowując szczególną ostrożność (zwracając uwagę na innych użytkowników wyciągu oraz puste linki holownicze oraz sygnalizując innym użytkownikom swoje położenie) możliwie najszybciej opuścić tor jazdy odpływając na zewnątrz toru, z nartami pchanymi przed sobą dopłynąć do pomostu, najbliższej tratwy lub brzegu w celu powrotu na miejsce startu. W razie konieczności należy zanurkować na chwilę pod wodę, aby pozwolić przepłynąć innemu użytkownikowi lub przepuścić uchwyt linki holowniczej. Korzystający z łodzi ratowniczej muszą stosować się do wskazówek sternika.
  19. Start z wody na torze jazdy jest zabroniony.
  20. Podczas omijania osób znajdujących się w wodzie, należy zachować możliwie duży odstęp. W przypadku ryzyka kolizji należy odpowiednio wcześnie puścić uchwyt linki holowniczej, a następnie opuścić tor jazdy.
  21. Użytkownik zobowiązany jest do zasygnalizowania zakończenie korzystania z wyciągu poprzez wpłynięcie pomiędzy dwie białe boje.
  22. Z wyciągu mogą korzystać klienci indywidualni oraz grupy zorganizowane. Odpowiedzialność za grupy zorganizowane podczas pobytu na wyciągu ponoszą ich opiekunowie lub organizatorzy grup.
  23. Za bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych przeprowadzonych na wyciągu odpowiadają ich organizatorzy.
  24. Sprzedaż biletów i wypożyczanie sprzętu odbywa się do godziny przed zamknięciem wyciągu.
  25. Użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu do uprawiania sportu lub będącego na wyposażeniu wyciągu.
  26. Za wypożyczenie sprzętu użytkownik ma obowiązek wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  27. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
  28. Po zakończeniu jazdy użytkownik ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt.
  29. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu w recepcji wypożyczalni skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem.
  30. Elementy wakeparku są przeznaczone dla doświadczonych użytkowników. Korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, na własną odpowiedzialność korzystając ze sprzętu przeznaczonego do tego celu. Zabronione jest wjeżdżanie na elementy wakeparku sprzętem wyposażonym w metalowe stateczniki.
  31. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie elementu wakeparku w przypadku korzystania z niego w sposób niezgodny z regulaminem.
  32. Każdy klient korzystający z wyciągu ma obowiązek zgłosić obsłudze wyciągu każde zauważone zdarzenie mogące zagrozić bezpieczeństwu innych korzystających.
  33. Administrator nie odpowiada za:
   – przedmioty wartościowe pozostawione bez dozoru na terenie wyciągu,
   – zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od Administratora,
   – za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu,
   – skutki czynów niedozwolonych popełnionych przez użytkowników oraz osoby trzecie.
  34. Osoby niszczące wyposażenie wyciągu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. Administrator ma prawo dochodzenia pokrycia szkód wyrządzonych przez klientów lub ich dzieci.
  35. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu wyciągu, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.
  36. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa obiektu.
  37. Administrator może wykonywać zdjęcia użytkownikom w trakcie korzystania przez nich z wyciągu oraz wszystkim osobom obecnym na całym terenie Kompleksu Rekreacyjnego. Wejście na teren Kompleksu Rekreacyjnego oraz korzystanie z wyciągu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na publikacje jego wizerunku na stronie internetowej: www.zimnawoda.lukow.pl oraz w mediach społecznościowych. Zdjęcia użytkowników będą wykonywane z poszanowaniem ich prywatności oraz dóbr osobistych.

  §3. Zakazy

  1. Na terenie wyciągu obowiązuje całkowity zakaz:
   – wnoszenia i spożywania alkoholu,
   – palenia tytoniu,
   – skoków do wody z przyległych pomostów,
   – wchodzenia do wody wbrew zakazowi obsługi wyciągu,
   – pływania pod pomostami,
   – biegania po pomostach,
   – wrzucania i wpychania innych do wody,
   – zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu,
   – zanieczyszczania wody,
   – wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
   – latania dronami bez zgody operatora wyciągu
  2. Zabrania się korzystania z wyciągu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

  §4. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112, administratora kompleksu tel. 609 654 888.
  2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej www. zimnawoda.lukow.pl

KIEDY W ZIMNEJ WODZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content