REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ZIMNA WODA

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem wypożyczalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89.
 2. Wypożyczalnia sprzętu wodnego funkcjonuje w godzinach ustalonych odrębnym Zarządzeniem Dyrektora OSiR.

§2. Zasady korzystania 

 1. Korzystanie z wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązującego regulaminu.
 2. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie za okazaniem dokumentu tożsamości w celu prowadzenia rejestru wypożyczeń. (Załącznik nr 1).
 3. Dzieci i młodzież do 18 lat mogą pływać tylko pod opieką osoby dorosłej.
 4. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład osoby niepełnoletnie na własną odpowiedzialność.
 5. Koszt wypożyczania sprzętu określa aktualnie obowiązujący cennik opłat.
 6. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przed wykonaniem usługi.
 7. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu w recepcji wypożyczalni skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem.
 8. Wypożyczający musi pobrać obowiązkowy sprzęt ratunkowy (wiosła, kamizelki asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania z tego sprzętu.
 9. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
 10. W przypadku sprzętu wodnego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.
 11. Usterki w wypożyczanym sprzęcie należy zgłaszać przed wypłynięciem. Usterki wykryte po powrocie uznane będą za dokonane przez wypożyczającego.
 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia.
 14. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  ⦁ obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom;
  ⦁ używania sprzętu asekuracyjnego;
  ⦁ w przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego, awarii lub przedłużenia wypożyczenia, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia administratora;
 15. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.
 16. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.
 17. Za przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu i egzekwowania wypływających z nich obowiązków użytkownika i wypożyczalni odpowiedzialność ponoszą pracownicy wypożyczalni. Pracownik wypożyczalni decyduje w sprawach związanych z wypożyczeniem sprzętu – decyzja pracownika jest ostateczna.
 18. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane osobowe przechowywane będą przez 14 dni.

§3. Zakazy

 1. Zabrania się wypożyczania sprzętu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 2. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty.

§4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112, administratora kompleksu – tel. 609 654 888.
 2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej www.zimnawoda.lukow.pl

KIEDY W ZIMNEJ WODZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content