REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTÓW SPACEROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA ZBIORNIKU WODNYM "ZIMNA WODA"

§ 1. Zasady ogólne

 1. Administratorem pomostów spacerowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89
 2. Pomosty spacerowe są ogólnodostępne.

§ 2. Zasady korzystania 

 1. Pomost służy do rekreacji i wypoczynku oraz jako punkt widokowy.
 2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
 3. Korzystający z pomostu zobowiązany jest zachować czystość i porządek.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na pomoście rzeczy osobiste oraz sprzęt.
 5. Osoby niszczące wyposażenie pomostu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 3. Zakazy

 1. Na pomstach spacerowych zabrania się:
  a) jazdy na rolkach i deskorolkach, rowerach, motorowerach, motocyklach i innych pojazdach;
  b) spożywania alkoholu i środków odużających oraz korzystania z pomostu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie środków odużających;
  c) wprowadzania zwierząt;
  d) wchodzenia i skakania do wody lub na lód;
  e) wpływania pod konstrukcję pomostu;
  f siadania lub stawania na barierkach;
  g) zakłócania porządku;
  h) odpalania materiałów pirotechnicznych i używania otwartego ognia;
  i) zanieczyszczania wody, pomostów i terenu wokół pomostów;
  j) niszczenia pomostów, ingerowania w ich konstrukcję.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112, administratora kompleksu tel. 609 654 888.
 2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej www.zimnawoda.lukow.pl
KIEDY W ZIMNEJ WIDZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content