REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBSZARU WODNEGO ZALEW "ZIMNA WODA"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem obszaru wodnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89.
 2. Obszar wodny Zalewu „Zimna Woda” do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wykorzystywany jest na własną odpowiedzialność.

§ 2. Rekreacja i wypoczynek

 1. Kąpiel w zbiorniku wodnym może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  a) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  b) stosowania się do znaków zakazu i nakazu;
  c) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
  d) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użytkowania;
  e) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałych wypadkach lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mających wpływ na bezpieczeństwo osób.
 3. Osoby korzystające z obszaru wodnego powinny zapoznać się z warunkami pogodowymi oraz innymi zagrożeniami panującymi na obszarze wodnym.

§ 3. Żegluga

 1. Na obszarze zbiornika wodnego dopuszcza się funkcjonowanie jednostek pływających bez napędu spalinowego, po uzyskaniu zgody/pozytywnej opinii Administratora zbiornika. Zakaz ten nie dotyczy służb: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Lasów Państwowych, Służb Ochrony Środowiska oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na obszarze zbiornika „Zimna Woda”.
 2. Prowadzący jednostkę pływającą jest odpowiedzialny za:
  a) zapewnienie niezbędnych środków ratunkowych;
  b) zapewnienie niezbędnego do bezpiecznej żeglugi stanu technicznego jednostki pływającej;
  c) oznakowanie jednostki pływającej w sposób widoczny i trwały „nazwą lub innym znakiem rozpoznawczym”;
  d) porządek i dyscyplinę na jednostce pływającej;
  e) za szkody wyrządzone innym użytkownikom;
  f) za życie i zdrowie osób znajdujących się na pokładzie.
 3. Do wodowania jednostek pływających służy slip. Zabrania się wodowania w dowolnie wybranych miejscach.
 4. Sprzęt pływający może być usunięty z obszaru wodnego w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w odpowiedni sposób.

§ 4. Wjazd i parkowanie

 1. Zakazuje się ruchu pojazdów mechanicznych w szczególności: samochodów, motocykli, quadów i motorowerów wzdłuż linii brzegowej zbiornika (za wyjątkiem utwardzonych dróg dojazdowych). Zakaz ten nie dotyczy rowerów i pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych, pojazdów Administratora zbiornika.

§ 5. Porządek i bezpieczeństwo

 1. Miejsca szczególnie niebezpieczne zostały oznakowane znakami zakazu „Zakaz kąpieli”, „Uwaga przegłębienie”.
 2. Zabrania się przekraczania strefy bezpieczeństwa (boje koloru czerwonego) wyciągu nart wodnych.
 3. Zabrania się wykorzystywania obszaru zbiornika wodnego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Zabrania się profilowania, niszczenia brzegów zbiornika wodnego, rozkopywania gruntu oraz niszczenia i uszkadzania roślinności.
 5. Administrator zbiornika nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków w trakcie korzystania z obszaru zbiornika, w tym wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112, administratora kompleksu tel. 609 654 888.
 2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej www.zimnawoda.lukow.pl
KIEDY W ZIMNEJ WIDZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content