REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIAT GRILLOWYCH ORAZ MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO ROZPALANIA OGNISKA

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem wiat grillowych oraz miejsca przeznaczonego do palenia ogniska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63,  e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89.
 2. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Wiaty grillowe są ogólnodostępne.

§2. Zasady korzystania 

 1. Wiaty grillowe służą zarówno osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.
 2. W przypadku grup zorganizowanych, organizatorem wypoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 3. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
 4. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 5. Do rozpalania grilla należy stosować wyłącznie węgiel drzewny, zakazuje się używania do rozpalania grilla: odpadów drewnianych, gałęzi, gazet, materiałów łatwopalnych (nafta, benzyna) itp.
 6. Do rozpalania ogniska należy stosować własne drewno.
 7. Zapewnienie materiałów do rozpalania i utrzymania ognia na grillu i palenisku należy w gestii Korzystających.
 8. Korzystanie z ognia może odbywać się tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  ⦁ rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu,
  ⦁ po zakończeniu korzystania z obiektu, należy zagasić i sprawdzić czy używane palenisko zostało skutecznie zagaszone,
  ⦁ w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić.
 9. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiat grillowych należy posprzątać do koszy na śmieci znajdujących się w ich obrębie.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z urządzeń zainstalowanych w wiatach grillowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 11. Obiekt może być czasowo wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.

§3. Zakazy

 1. Podczas korzystania z obiektu obowiązuje zakaz:
  ⦁ niszczenia drzewostanu na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”,
  ⦁ pozostawiania ognia bez nadzoru,
  ⦁ korzystania z obiektu przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru opiekunów,
  ⦁ zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
  ⦁ niszczenia budowli i wyposażenia,
  ⦁ przyjmowania środków odurzających lub psychotropowych, zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej,
  ⦁ używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny czy zagrażający zdrowiu lub życiu.

§4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112, administratora kompleksu tel. 609 654 888.
 2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa, oraz na stronie internetowej  www.zimnawoda.lukow.pl

KIEDY W ZIMNEJ WODZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content