REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA ZIMNA WODA

§1. Postanowienia ogólne

 • Administratorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow.wp.pl, tel. 25 798 23 89
 • Kąpielisko „Zimna Woda” jest ogólnodostępne, przeznaczone na cele rekreacyjne.
 • Kąpielisko funkcjonuje w sezonie letnim przez 7 dni w tygodniu i jest strzeżone przez ratowników WOPR.

§ 2. Zasady korzystania 

 • Godziny funkcjonowania kąpieliska określone są odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Spotu i Rekreacji w Łukowie.
 • Sygnalizacja flagowa:
  ⦁ flaga biała – kąpiel dozwolona;
  ⦁ flaga czerwona – zakaz kąpieli;
  ⦁ brak flagi – brak dyżuru ratowników.
 • Na kąpielisku wyznaczone są następujące strefy:
  ⦁ wydzielony brodzik dla dzieci wyznaczony bojami w kolorze białym;
  ⦁ strefa dla nieumiejących pływać wyznaczona bojami w kolorze czerwonym;
  ⦁ strefa dla umiejących pływać wyznaczona bojami w kolorze żółtym.
 • Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem RATOWNIK.
 • Osoby korzystające z kąpieliska, zobowiązane są stosować się do poleceń ratownika.
 • Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi.
 • Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do ratownika pełniącego dyżur.
 • Obecność ratowników oraz obsługi nie zwalnia przebywających na terenie kąpieliska z odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, podopiecznych i rzeczy osobiste.
 • Wszelkie skaleczenia, urazy oraz inne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu w trakcie pobytu na kąpielisku należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 • Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń przynależnych do kąpieliska, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 3. Zakazy

 • Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:
  ⦁ przekraczania strefy oznaczonej bojami koloru żółtego,
  ⦁ w pobliżu kąpieliska znajduje się strefa wyciągu nart wodnych, która jest oddzielona od kąpieliska strefą bezpieczeństwa (boje koloru czerwonego), przekroczenie strefy bezpieczeństwa jest surowo zabronione,
  ⦁ spożywania alkoholu na terenie kąpieliska
  ⦁ wstępu na kąpielisko osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub środków odurzających,
  ⦁ palenia tytoniu na kąpielisku oraz plaży przylegającej do kąpieliska,
  ⦁ skoków do wody z pomostów,
  ⦁ niszczenia urządzeń i sprzętu przynależnego do kąpieliska,
  ⦁ wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  ⦁ zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasowania, popychania, podtapiania, wrzucania innych osób do wody,
  ⦁ wprowadzania zwierzęta na kąpielisko,
  ⦁ wjeżdżania na teren kąpieliska i przyległej plaży sprzętem zmechanizowanym.

§ 4. Postanowienia końcowe

 • W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić ratownika Administratora tel. 609 654 888 lub poinformować odpowiednie służby ratownicze: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy 112.
 • Niniejszy regulamin umieszczono na tablicy informacyjnej Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej  www.zimnawoda.lukow.pl
KIEDY W ZIMNEJ WIDZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content