REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA "ZIMNA WODA"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, e-mail: osir-lukow@wp.pl, tel. 25 798 23 89.
 2. Kąpielisko „Zimna Woda” jest ogólnodostępne, przeznaczone na cele rekreacyjne.
 3. Kąpielisko funkcjonuje w sezonie letnim przez 7 dni w tygodniu i jest strzeżone przez ratowników WOPR.

§2. Zasady korzystania 

 1. Godziny funkcjonowania kąpieliska określone są odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Spotu i Rekreacji w Łukowie.
 2. Sygnalizacja flagowa:
  ⦁ flaga biała – kąpiel dozwolona;
  ⦁ flaga czerwona – zakaz kąpieli;
  ⦁ brak flagi – brak dyżuru ratowników.
 3. Na kąpielisku wyznaczone są następujące strefy:
  ⦁ wydzielony brodzik dla dzieci wyznaczony bojami w kolorze białym;
  ⦁ strefa dla nieumiejących pływać wyznaczona bojami w kolorze czerwonym;
  ⦁ strefa dla umiejących pływać wyznaczona bojami w kolorze żółtym.
 4. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem RATOWNIK.
 5. Osoby korzystające z kąpieliska, zobowiązane są stosować się do poleceń ratownika.
 6. Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi.
 7. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do ratownika pełniącego dyżur.
 8. Obecność ratowników oraz obsługi nie zwalnia przebywających na terenie kąpieliska z odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, podopiecznych i rzeczy osobiste.
 9. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz inne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu w trakcie pobytu na kąpielisku należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 11. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń przynależnych do kąpieliska, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§3. Zakazy

 1. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:
  • przekraczania strefy oznaczonej bojami koloru żółtego,
  • przekraczania strefy bezpieczeństwa (boje koloru czerwonego) wyciągu nart wodnych, która jest oddzielona od kąpieliska strefą bezpieczeństwa,
  • spożywania alkoholu,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub środków odurzających,
  • palenia tytoniu na kąpielisku oraz plaży przylegającej do kąpieliska,
  • skoków do wody z pomostów,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu przynależnego do kąpieliska,
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  • zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasowania, popychania, podtapiania, wrzucania innych osób do wody,
  • wprowadzania zwierząt na kąpielisko,
  • wjeżdżania na teren kąpieliska i przyległej plaży sprzętem zmechanizowanym.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić służby ratownicze, Numer Alarmowy 112,  administratora kompleksu tel. 609 654 888.
 2. Niniejszy regulamin umieszczono na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej  www.zimnawoda.lukow.pl

KIEDY W ZIMNEJ WODZIE

KALENDARZ WYDARZEŃ

NIE JESTEŚMY SAMI

NASI SPONSORZY

Skip to content